آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي تربيتي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :  

شما بي تربيت هستيد : نگذاريد روي شما تاثير بگذارند .

ديگران بي تربيت هستند :ديگران باعث بوجودآمدن يك حادثه مي شوند .

خودتان را در بين افراد بي تربيت مي بينيد : موفقيت در كارها

دوستان شما بي تربيت هستند : افكار و اخلاق خودتان را بيشتر كنترل كنيد .

www.aradpardaz.com