آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هزاردستان

 

هزاردستان درخواب فرزندي است لطيف و خوش آواز اما لاغر. اگر هزاردستان در خواب بيند كه در باغ بود و گرفت با مردم خوش طبع و توانگر پيوندد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

هزاردستان زن خوش آواز بود.

www.aradpardaz.com