آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المنافقون

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره منافقون مي خواند، دليل كند كه پنهان منافقي كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

در دل هواي منافقون دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از منافقي توبه كند.

www.aradpardaz.com