آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خشم گرفتن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي خشم گرفت از بهر خداي تعالي، دليل بر خير و نيكويي او كند. اگر بيند از بهر دنيا خشم گرفت، دليل كه كار دين را حقير و خوار گرداند و به دنيا مغرور شود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پدر و مادر بر وي خشم گرفتند، دليل كه از جايگاهي بلند بيفتد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد خشمگين هستيد و با فرياد از ديگران انتقاد مي كنيد و اشياء را به سويي پرت مي كنيد ، علامت آن است كه دوستانتان با وقايعي تلخ روبرو خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران خشمگين شده اند ، علامت آن است كه با اوضاع نامساعد كار خود در محيط اجتماعي روبرو خواهيد شد .

3ـ اگر دختري نامزد خود را در خواب خشمگين ببيند ، علامت آن است كه در امور عاشقانه با سوء تفاهمي مواجه خواهد شد .

www.aradpardaz.com