آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حقنه کردن

 

محمدبن سيرين گويد:

حقنه كردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالي به حالي، چنانكه از سخن آن بي خويشتن شود و بعضي معبران گويند: حقنه كردن در خواب نيكي شدن عيش و روزي باشد.

 

جابر مغربي گويد:

حقنه در خواب، دليل بر بازگشتن كاري بود به خداوند خواب كه صلاح آن است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر كسي به خواب ديد او را حقنه كردند و از آن حقنه او را رنج و زياني رسيد، دليل بود بر بدي احوال وي. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر عز و منفعت است.

www.aradpardaz.com