آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نبات جلاب

 

ديدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است.

اول: سخن خوش.

دوم: بوسه دادن،

سوم: مال.

چهارم: فرزند.

پنجم: دوست.

www.aradpardaz.com