آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تره فروشي

 

خلف اصفهانى مى‏گويد:

اگر كسى به خواب بيند تره‏فروشى كرد، تأويلش نيكو است، زيرا كه به دست او كارى رود كه همه‏ى خلق را بدان احتياج بود و تره خوردن به خواب، بيمارى و مفلسى و غم و اندوه است.

 

www.aradpardaz.com