آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پرده داري

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي به خواب ديد، پرده داري مي كرد، دليل است حاجتي كه دارد روا گردد و عزتش زياده شود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند پرده داري پادشاه مصلح عادل مي كرد، دليل كه وي به صلاح و به خير گرايد و مال حلال يابد. اگر بيند پرده داري پادشاه ظلم مي كرد، دليل كه به فسادمايل شود و مال حرام يابد.

www.aradpardaz.com