آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيه خوردن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي به خواب ديد پيه خورد، دليل كه خير و منفعت و فراخي يابد. اگر بيند پيه گوسفند داشت و مي خورد، دليل است به قدر آن وي را مال حلال آيد. اگر بيند كه پيه جانوري مي خورد و گوشت او حلال است، دليل كه مال حلال يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن پيه در خواب بر سه وجه باشد.

اول: نعمت و فراواني.

دوم: مال و منفعت.

سوم: گشايش كارهاي بسته.

www.aradpardaz.com