آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نرد باختن

 

نردباختن در خواب، دليل بر كاري باطل است. اگر بيند كه نرد باخت و ببرد، دليل كه بر خصم غالب شود. اگر نبرد تاويل به خلاف است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد برايتان نردباني آورده اند تا از آن به ارتقاعي صعود كنيد ، نشانة آن است كه توان و نيروي شما را در هنگام كار امتيازي خواهد بود .

بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانة سعادت و شادماني بي حد است .

اگر خواب ببينيد از بالاي نردبان به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه در انجام معاملات زيان خواهيد ديد .

ديدن نردبان شكسته در خواب ، علامت شكست و ناكامي در هر امري است .

از نردبان پايين آمدن در خواب ، علامت نوميدي و به ثمر نرسيدن آرزوهاست .

اگر خواب ببينيد بوسيلة نردباني فرار مي كنيد ، علامت آن است كه در زندگي پيروز و موفق خواهيد شد . هر چند كه بايد با حوادثي خطرناك روبرو شويد .

اگر خواب ببينيد به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگيجه شده ايد ، نشانة آن است كه به راحتي نمي توانيد امتيازات جديد را بپذيريد .

www.aradpardaz.com