آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بذر قطونا

 

محمد بن سيرين گويد:

كه ديدن بذر قطونا درخواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن وي، دليل بر نقصان مال كند به قدر آن كه خورده بود.

www.aradpardaz.com