آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت انار

 

دليل بود بر مردي كه مال و نعمت بسيار دارد و بعضي گويند: دليل بر زني توانگر شايسته است.

www.aradpardaz.com