آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوحه کردن

 

خالد اصفهاني :

ديدن نوحه كردن، دليل است كه خلق آن جا متفرق شوند. اگر بيند والى آن شهر بمرد و بر وى نوحه كردند، دليل كه آن والى مضرت بيند. اگر بيند كه نوحه مى‏كرد و فرياد مى‏داشت، دليل مضرت است.

www.aradpardaz.com