آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت پسته

 

دليل است بر مردي توانگر، اما بخيل.

www.aradpardaz.com