آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت ترنج

 

دليل كند بر مردي مخالف خود راي و بعضي گويند، دليل كند بر مردي صاحب جاه و نعمت.

www.aradpardaz.com