آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت حنظل

 

به خواب ديدن، دليل بر مردي توانگر و با منفعت بود.

www.aradpardaz.com