آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت سنجد

 

دليل كند بر مردي سبك روح، محتشم و لطيف سخن و مردم نواز.

www.aradpardaz.com