آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت بليل

 

دليل كند بر مردي شريف و لطيف زبان كه كار مردم به دست او گشاده شود و بعضي گويند دليل بر مردي نحاس بود.

www.aradpardaz.com