آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اسباب سفر

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديدن : از دست دادن شغل شما را تهديد ميکند
سفر کردن با بار بسيارزياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

اسباب سفر درخانه : يك مسافرت در پيش است .

اسباب سفر در خيابان : وسائل شخصي شما ربوده ميشود .

نمي توانيد اسباب سفرتان را پيدا كنيد : ديگران سعي دارند شما را تحريك كنند .

اسباب سفر اشخاص ديگر : يك تغيير مهم در زندگي عشقي شما رخ ميدهد .

اسباب سفر شما بسيار سنگين هستند : ضرر مالي

اسباب سفر شما براحتي حمل ميشود : از مشكلات براحتي عبور خواهيد كرد.

اسباب سفرتان را گم ميكنيد : 1- ارث 2- مشاجره در فاميل

عشاق اسباب سفرشان را گم مي كنند : روابطشان بهم خواهد خورد .

بستگان اسباب سفرشان را گم مي كنند : در معلامات و نظريات خود بسيار دقت كنيد .

اسباب سفرتان را پيدا مي كنيد : مشكلات بسياري بر سر راهتان پديدار مي شود .
 

www.aradpardaz.com