آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چين پليسه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چين پليسه همان تعبيري را دارد که در پرده گفتم منتها شديدتر و ديدنش در خواب چندان خوب نيست چه در پرده باشد و چه در دامن. چين پليسه گرفتگي و غم و آشفتگي کارهاست.

www.aradpardaz.com