آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پنهان شدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

پنهان شدن : تشويش

پنهان کردن چيزي : نيات بد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه خود را پنهان مى‏كنيد، بيانگر آشفتگى روحى شما است. اگر دخترى در خواب چيزى را پنهان كند، يعنى مورد اتهام ديگران قرار مى‏گيرد.

www.aradpardaz.com