آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يتيم خانه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

يتيمخانه : بد نامي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن يتيم خانه در خواب ، علامت آن است كه تا هنگامي كه شما ثروت و دارايي داريد با شما خواهند بود .

مشاهده‏ى يتيم خانه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب اطراف خود باشيد.

www.aradpardaz.com