آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جوجه تيغي

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جوجه تيغي : حسادت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن جوجه تيغي در خواب ، علامت آن است كه كار و آشنايي با دوستان جديد را با سردي رد مي كنيد .

2ـ اگر دختري خواب جوجه تيغي ببيند ، علامت آن است كه احساسات و تأثيرات منفي را از خود دور مي كنيد.

www.aradpardaz.com