آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خاکسپاري

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خاکسپاري

خاکسپاري خويشاوند : رنج و محنت

خاکسپاري يک بيگانه : ارث

مراسم خاکسپاري : آشناييهاي مفيد ، ارث

مراسم خاکسپاري خود : افکار بيهوده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن مراسم خاكسپاري در خواب ، علامت ازدواجي نامبارك و داشتن فرزندي بيمار است .

2ـ ديدن مراسم خاكسپاري فردي بيگانه در خواب ، دلالت بر نگرانيهاي ناگهاني دارد .

3ـ ديدن مراسم خاكسپاري فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضاي خانواده است . اما يكي از دوستان دچار نوميدي بزرگي خواهد شد .

4ـ اگر زني خواب ببيند با لباس سياه در مراسم خاكسپاري كسي شركت كرده است ، نشانة آن است كه بزودي بيوه خواهد شد .

5ـ ديدن مراسم خاكسپاري يكي از نزديكان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بين افراد خانواده است .

www.aradpardaz.com