آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مشعبد باز

 

اگر ديد مشعبدباز شده بود، دليل كه كارهاي باطل كند. اگر ديد در مشعبد باز نگاه مي كرد، دليل كه به كاري بد افتد.

www.aradpardaz.com