آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پختن گوشت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب گوشتي در حال پختن ببينيد ، نشانة آن است كه با خود خواهي و توقعات بيش از اندازه به اطراف مي نگريد .

www.aradpardaz.com