آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پوست ميوه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پوست ميوه در خواب ، نشانة تلاش براي رهايي از مسئوليت است و جستجو براي يافتن محيطي ديگر كه سرشار از فراغت است .

www.aradpardaz.com