آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اتاق خواب

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر دخترى خواب اتاق خوابى تميز و زيبا را ببيند، به معناى آن است كه مردى ثروتمند به او پيشنهاد ازدواج مى‏دهد. مشاهده‏ى اتاق خواب زيبا در خواب، علامت آن است كه ثروتى غيرمنتظره از طريق فاميل، فرد ناشناس و يا معامله‏اى در تجارت به شما خواهد رسيد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشويى است. اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده كرديد، بدين معنا است كه دچار يأس و نااميدى خواهيد شد. و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا ديديد، علامت آن است كه با فردى آشنا مى‏شويد كه روابط دوستانه‏اى با او پيدا مى‏كنيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اتاق خواب خودتان را مي بينيد : تغيير در امور احساسي و عشقي

اتاق خواب خيلي لوكس يك شخص ديگر : در كارهاي فعلي شما تاخير بسيار وجود دارد.

يك اتاق خواب در يك آپارتمان :در مورد رازهاي فاميلي بايد سكوت اختيار كرد.

شما در يك اتاق هتل خوابيده ايد : غيبت و     پرگويي هاي احمقانه بزودي شروع ميشود.

در اتاق خواب يك دوست خوابيده ايد : شما گيج خواهيد شد .

www.aradpardaz.com