آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تارعنکبوت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن تار عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه معاشريني دلپدير خواهيد داشت و پا به ماجرايي شيرين خواهيد گذاشت .

www.aradpardaz.com