آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ط >

طنز وشوخي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در گفتگوي خود با ديگران از زبان طنز استفاده مي كنيد ، نشانة آن است كه با رفتاري نشاط آور و حرفهاي طنزآميز ، ديگران را به سوي خود جذب خواهيد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران به طنز و شوخي با شما حرف مي زنند ، نشانة آن است كه از محبت افراد شاد و مرفه برخوردار خواهيد شد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند به طنز و شوخي با او صحبت مي كنند ، نشانة آن است كه با شتابزدگي به كسي دل مي بندد .

www.aradpardaz.com