آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جست و خيز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر دختري خواب ببيند از روي مانعي خيز برمي دارد ، علامت آن است كه با وجود مخالفان فراوان به خواسته هاي خود دست خواهديافت .

www.aradpardaz.com