آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حصير بافي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره اي را مي بافيد ، نشانة آن است كه از فردي غايب خبرهايي دلپذير خواهيد شنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره اي را مي بافيد ، علامت آن است كه با امور نگران كنندهاي روبرو خواهيد شد .

حضرت داود(ع)

1ـ ديدن حضرت داود (ع) در خواب ، نشانة عدم توافق بين اعضاي خانواه است و نابساماني و ناهماهنگي كه بر اعصاب شما فشار مي آورد .

 

www.aradpardaz.com