آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کحالي کردن

 

محمدبن سيرين گويد: كحالي كردن در خواب، دليل كارهاي بسته است، راه بردن در كارها. اگر در خواب ديد كحالي مي كرد و داروي او بر چشم ها نافع است، دليل كه گمراهان را راه نمايد و از وي منفعت يابند. اگر داروي او بر چشم ها نافع نبود، تاويلش به خلاف اين است.

www.aradpardaz.com