آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تعدد زوجات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر مردى در خواب مشاهده كند كه دو زن دارد، به اين معنا است كه از موضوعى واهمه دارد. اگر زنى در خواب دو شوهر داشته باشد، بيانگر آن است كه دست به كارهايى مى‏زند كه رسوايى به همراه دارد.

 

www.aradpardaz.com