آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تعظيم کردن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعظيم كردن در خواب، نشانه‏ى آن است كه با كارهاى خود مورد خنده‏ى ديگران قرار مى‏گيريد.

www.aradpardaz.com