آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تميز کردن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه مشغول تميز كردن خانه هستيد، به اين معنا است كه عده‏اى دايما پشت سر شما حرف‏هاى بدى مى‏زنند. اگر در خواب مشغول تميز كردن چيزى باشيد، به اين معنا است كه بايد در رفتار خود دقت بيشترى انجام دهيد.

www.aradpardaz.com