آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دختر ناتني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب دختر ناتني خود را ببينيد ، نشانة وقايع نشاط آور است .

www.aradpardaz.com