آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ميز مطالعه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب ميز مطالعه ببينيد ، نشانة آن است كه حوادث نامطلوبي در مقابل شما قد علم مي كند .

2ـ اگر در خواب روي ميز مطالعه خود پول ببينيد ، نشانة آن است كه از مشكلات زندگي به طرز غيرقابل باوري نجات مي يابيد .

www.aradpardaz.com