آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت ياسمن

 

محمدبن سيرين گويد:

درخت ياسمن، زني بود توانگر و بد.

اگر بيند كه ياسمن سفيد بود زني بود خوب فرجام.

www.aradpardaz.com