آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نجات يافتن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه از خطرى نجات مى‏يابيد، بيانگر آن است كه بر مشكلات غلبه خواهيد كرد. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه از خطرى نجات پيدا كرده، بيانگر آن است كه رفتار خوبى با ديگران داريد.

www.aradpardaz.com