آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آسياب کردن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك دستگاه آسياب : پول فراوان

قهوه آسياب مي كنيد : غم و دردسر در خانه

فلفل آسياب مي كنيد : بيماري و غم

ذرت آسياب مي كنيد : شانس

سنگهاي رنگي آسياب مي كنيد : اميدهايتان را از دست ميدهيد .

www.aradpardaz.com