آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آسياب بادي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك آسياب بادي : سودهاي متعدد ولي كم ارزش

يك آسياب بادي خيلي بزرگ : شادي و ثروت

مسير پروانه يك آسياب بادي عوض مي شود : آدمهايي كه به آنها اعتماد نداريد ا طراف شما را احاطه مي كنند .

يك آسياب بي حركت : از طرف اشخاص ثروتمند به شما ارثي ميرسد .

يك آسياب بادي را بكار مي اندازيد : خبرهاي ناخوشايند

پروانه آسياب ، سنگ آسياب را  مي چرخاند : بايد به فكر خيلي چيزها باشيد .

متاءهلها خواب آسياب بادي ببينند : زن و شوهر به يكديگر وفادار نيستند .

مجردها خواب آسياب بادي ببينند : بزودي ازدواج خواهند كرد .

عشاق خواب آسياب بادي ببينند : آنها بسيار خوشبخت خواهند شد .

www.aradpardaz.com