آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اعلام کردن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

ازدواجتان را اعلام مي كنيد : دشمنان به هدفشان نرسيده اند .

ازدواج يكي از بستگانتان را اعلام مي كنيد :خيلي سريع بيمار خواهيد شد .

ديگران ازدواجشان را اعلام مي كنند : اشياء قيمتي گمشده را پيدا مي كنيد .

فوت شخصي را اعلام مي كنيد : يك خطر پنهان شده است .

تولد يك بچه را اعلام مي كنيد : فريب و ناكامي براي بيننده خواب

رسيدن دوستان را اعلام مي كنيد :گرفتاريهاي شما فراوان مي شود .

ديگران به شما چيزهايي را اعلام مي كنند : يك تغيير بزودي در زندگي شما رخ خواهد داد.

يك اعلام خوشحال كننده :بيماري و مرگ.

www.aradpardaz.com