آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اعلام خطر

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما اعلام خطر مي كنيد : نقشه هايتان را دنبال كرده و آنها را عملي كنيد،حتماُ موفق خواهيد شد .

شما اعلام يك خطر آتش سوزي را مي شويد ، درحاليكه خوابيده ايد : خبرهاي غيره منتظره

اعلام خطر را مي شنويد در حاليكه بيدار هستيد : يك تغيير مهم در زندگيتان رخ خواهد داد.

از يك اعلام خطر وحشت مي كنيد : دردسر و ناراحتي در پيش است .

www.aradpardaz.com