آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

افکار پليد

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

افكار و ارواح دور سر شما مي چرخند : در كارهايتان بسيار دقت كنيد كه فريب نخوريد .

افكار پليد را از خود دور مي كنيد : مراقب رقيب باشيد .

افكار پليد شما را آزار مي دهد : دوستان شما را فريب مي دهند .

افكار پليد مانع خوشبختي شما هستند : مشكلاتتان را بخوبي حل خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com