آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انتقال خون

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انتقال خون : كارهايتان را به سرعت و خوبي انجام مي دهيد

شما خون مي دهيد : از يك بيماري رنج خواهيد برد

يك مرد بيمار ،خون دريافت مي كند : از اعمال خود خجالت مي كشيد .

به يك حيوان خون مي دهيد : مشاجره فاميلي

در يك بانك خون ،به شما خون مي دهند : آرزوهايتان برآورده ميشود .

در موقع انتقال خون،خون پاشيده مي شود : معاشرتهاي پردردسر

www.aradpardaz.com