آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برادر شوهر

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :  

خواب برادرشوهر : نزديكان شما مي خواهند از بي خبري شما سوء استفاده كنند .

خواب ببينيد كه با برادر شوهرتان ازدواج مي كنيد : بيمار خواهيد شد .

با برادر شوهرتان مغازله مي كنيد : علامت شكست براي مخالفان شما

شما برادر شوهرهاي متعدد داريد : منفعت مالي .

www.aradpardaz.com