آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بيت المقدس

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بيت المقدس : يك تجربه تلخ در انتظار شماست .

شما به بيت المقدس مي رويد : يك سفر طولاني در پيش داريد .

شما در بيت المقدس دعا مي كنيد : احترام شما نزد ديگران بيشتر خواهد شد .

يك جمعيت در حال دعا كردن در بيت المقدس : فرزندان شما زندگي آسوده اي خواهند داشت .

www.aradpardaz.com