آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بيزار بودن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

از چيزي بيزار هستيد : مشكلات بر سر راهتان نمايان مي شوند.

از يكنفر بيزار هستيد : ناراحتي و بيوفائي

از چيز بيزار هستيد و از شرش خلاص مي شويد : نگرانيها برطرف مي شود.

ديگران از شما بيزار هستند : از اين اشخاص دوري كنيد .

نزديكان شما را بيزار مي كنند : نقشه هايتان را عملي نخواهيد كرد .

www.aradpardaz.com