آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کمان حلاجي

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمان حلاجي داشت، دليل است منافق بود و نيز گويند زني ممتنع بخواهد. اگر بيند كمان حلاجي او ضايع شد، دليل است از زني جدا شود.

www.aradpardaz.com